Hovedsiden
Hjem til Rundsanger og kanon
Rundsangbloggen

Hvordan synger vi i kanon?


Ulike måter å avslutte kanon på
En kanon er en sang som vi synger flere ganger etter hverandre, sammen med andre. Vi starter alle å synge det samme verset og den samme melodien, men vi må bare passe på å starte på forskjellige steder til forskjellig tid. Dette stedet er angitt ved et nummer over noten. Vi deler inn gruppa i like mange stemmegrupper som det er tall. Da må de som synger merke seg hvilket "nummer" de skal starte på. Så når ledestemmen for eksempel synger Ro, ro, ro din båt, så må følgestemmene synge det samme, bare at de starter å synge sangen forfra der tallet bestemmer.

Gruppe 1 synger sangen vanlig. Gruppe 2 starter å synge sangen vanlig med "Ro" på tallet 2, akkurat der den første gruppa synger "ta". Gruppe 3 synger "Ro" når første gruppe synger "Vug-" på tallet 3, og gruppe 4 starter å synge "Ro" når første gruppe synger "Ov-" på tallet 4.
Ro ro din båt-d-dur.png
Sangen
4 stemmer


Tips til igangsetting og gjennomføringSkal du bruke kanonsanger i undervisning, korsammenheng elller for å synge sammen for å ha det gøy, er det en del ting du kan tenke på i forhold til igangsetting og fullføring. Før du begynner å dele hele gruppa inn i stemmegrupper og starter “samsangen” er det for eksempel viktig at hele sanggruppa kan både melodi, tekst og rytme godt og kjenner “pulsen”.
 1. Les teksten høyt
 2. Klapp rytmen
 3. Lytt til sangen/melodien
 4. Syng sangen til alle kan den
 5. Del inn grupper
 6. Bestem rekkefølgen og vit hvor gruppene skal settes inn
 7. Bestem hvor mange ganger verset skal synges
 8. Bestem hvordan du skal avslutte
 9. Ikke syng så høyt i første runde; lytt til harmoniene
 10. Hold pulsen, tempoet og takten!
 11. Hold på din egen stemme!


Lær tekst og melodi førstFør man begynner å dele gruppa inn i stemmegrupper og starter "samsangen" er det viktig at hele sanggruppa (koret eller klassen) kan både melodi og tekst godt. Innlæring av kanonsanger kan skje ved å introdusere melodien i sin helhet først, enten ved å synge sangen for hele gruppa gjentatte ganger, eller å spille melodien på piano eller cd. Elevene kan evt. selv øve ved å lytte til lydfiler.

Det kan lette innlæringen om teksten leses rytmisk i fellesskap. Melodirytmen kan også med fordel klappes. Sangen kan for eksempel også tas som en rytmisk klappe-kanon som variasjon.

Se etter hvor mange stemmer kanonsangen har, og del inn gruppa i stemmegrupper etter dette. Gjør alle oppmerksom på sangens "puls". Øv teksten og de melodiske vendingene for hver frase, slik at alle vet hvor de skal "settes inn". Sett deretter alt sammen, som om det skulle være en unison sang.

Ved gjentakelser kan man variere dynamikken ved å synge høyt og sterkt på noe og svakt eller dempet på noe annet.


Lytting og imitasjonI enhver stemme finnes det overtoner som kan komme til å forstyrre lydbildet ved innlæring. Mange liker derfor best å lære sanger ”på øret” (etter gehør) ut fra slike ”rene” klanger som et piano kan gi, og ikke ved å synge. Samtidig er det slik at vi ikke alltid har andre instrumenter enn stemmen til rådighet, og det er dessuten god trening å lære sanger ved å herme/imitere. Det ligger til folkemeloditradisjonen å lære sanger slik. Lytting og imitasjon er da viktige redskaper.


Velg en måte å starte, gjennomføre og avslutte påAntallet ganger som sangen skal synges, bør avtales på forhånd, særlig hvis deltakerne ikke er vant til å bli ledet av en kordirigent. Én stemmegruppe kan starte med å synge sangen gjennom og de andre kan falle inn på rett plass etter tegn fra dirigenten.

Les mer om og lytt til hvordan du kan avslutte kanon.


Øvelser for å holde på sin egen stemmeNår man deler inn stemmene i stemmegrupper etter at sangen er innlært, kan man lage små grupper som hver for seg synger de ulike stemmene samtidig. Da står alle på forskjellige steder i rommet samtidig som alle som synger ”sin” stemme. Det kan være tre personer i trestemt kanon og 4 personer i firstemt kanon som da står sammen.

Kan man sangen godt er det mulig å gi deltakerne beskjed om å bevege seg rundt i rommet når de synger. Dette er krevende i forhold til intonasjon og rytmikk og et å holde på sin egen melodistemme.

For variasjon kan man la stemmegrupper synge ulikt dynamisk; det å synge stille og svakt i motsetning til kraftfullt og med mye volum. Stemmegrupper kan også klappe rytmen i stedet for å synge.


Å synge sammen - sirkelNår sangen er innøvd og valgene over er tatt, er det å synge sammen som gjenstår. Det kan være lurt å stå i en sirkel når man øver det å synge kanon; da hører alle hverandre og harmoniene bedre, og flyten (i verket som helhet) er lettere å oppfatte. Dirigenten kan da sette inn stemmene langsmed sirkelen.

Det er også lurt å gi en av deltakerne i hver stemmegruppe oppgave å ”lede” sin stemmegruppe. Da vil det kunne være lettere å synge ”likt” sammen, og holde på gruppas melodistemme. For å oppleve klangene kan hver deltaker bytte på å stå i midten av sirkelen.


Akkompagnement?Et spørsmål er om sangen skal akkompagneres av et instrument. Et akkompagnement kan hjelpe stemmegruppene å holde på melodien sin og kan gi et harmonisk og rytmisk grunnlag. Samtidig kan akkompagnement forstyrre eller overdøve slike fine harmoniske klanger som framtrer når de ulike stemmegruppene synger mot hverandre. Det går for eksempel an å variere med akkompagnement i forhold til hva sangene skal brukes til. Det fungerer ofte bra å legge inn en bordunstemme på grunntonen gjennom hele sangen.

Fordi mange av de gamle kanonsangene ble komponert i en tid da man ikke tenkte på akkorder (de ble ikke "oppfunnet" før på1600-tallet), men heller på klangene når man sang sammen, så kan det være sangen lyder best bare med stemmene mot hverandre.

Besifring


Det er valgt å ikke sette inn besifring på mange av kanonsangene på disse nettsidene. Dette er fordi kanonsanger som blir sunget flerstemt i kanon tradisjonelt er skrevet for, og synges best, uten akkompagnement. For eksempel har enkelte kanonsanger et stort spenn mellom høyeste og laveste tone i melodien (stor ambitus). Slike sanger klinger ofte best a cappella. Før ca. år 1500 kjente man lite til akkorder og skrev og sang kun melodiske linjer som klang bra sammen. Dette preger de gamle kanonsangene, som også i dag klinger best uten akkompagnement når de synges flerstemt i kanon.

Kanonsanger fra tiden etter 1600-tallet bygger oftere på slike akkorder vi nå kjenner godt fra vårt eget tonespråk: treklanger som er dannet av tonene på første (prim/tonika), tredje (ters/dominantparallell) og femte trinn (kvint/dominant) i den gitte tonerekka. Andre treklanger brukes selvsagt også; de såkalte bi- eller parallelltoneartene på 2., 4. og 6. trinn. Også tonen på det 8. trinn (oktaven) brukes ofte i kanonsang. Synger man sangene unisont, kan man velge det akkompagnementet man synes passer.

Nyere kanonsanger er da kanskje derfor lettere å akkompagnere.

Hvordan finne akkorder og grep til en sang?


Bestille sangboka Rundsanger og kanon?


Rundsanger og kanon
228 sanger i melodi og tekst

M.M.O. 13350
ISMN 979-0-065-13528-1

Email: order@musikforlaget.no

Det er opprettet en egen kanal på Youtube for Rundsanger og kanon.